• 17 diciembre, 2020
  • pabordia
  • Moments

LES RUTINES 

Cada dia a través de les rutines diàries d’aula treballem els continguts curriculars des d’una perspectiva integradora i interdisciplinària, partint dels interessos dels alumnes i reforçant les rutines d’ús autònom.

Com ho fem? 

A partir de materials escollits amb un criteri pedagògic que siguin prou rics i oberts per permetre treballar des d’una perspectiva integradora com:

El materials específics de matemàtiques per treballar la descomposició de nombres, el càlcul, el comptatge, l’estadística, etc.

El material específic de llengua d’Axioma

El PENSO

A partir dels elements i objectes significatius que porteu de casa com els tiquets del transport, el plànol d’un lloc visitat, una fotografia d’una persona o d’un paisatge, un ram de flors del jardí, una pedra recollida durant una excursió…

A partir de les rutines i hàbits habituals com passar la llista de menjador, escriure la data, omplir la graella de lectura, buscar informació, investigar, generar hipòtesis, comprovar, reflexionar sobre què hem après,  signar en acabar les tasques… 

La finalitat de les rutines amb tots aquests materials i processos és encuriosir, emocionar i provocar els nens i nenes per tal que els aprenentatges esdevinguin més significatius, transferibles i permanents.