Generació Plurilingüe

Generació plurilingüe

La finalitat d’aquest programa impulsat pel Departament d’Ensenyament és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

L’escola participa d’aquest programa GEP a l’etapa primària i parteix de tot un seguit de decisions preses pels mestres i l’equip directiu i que tenen com a objectiu l’afavoriment de la competència en llengua anglesa de l’alumnat i l’anàlisi i millora constant de la implementació d’aquest programa.  La formació del professorat i la creació d’un grup impulsor a l’escola són la base que ha fet possible l’inici d’aquest projecte i que han marcat unes línies de treball concretes. Aquestes accions repercuteixen, ja a dia d’avui, en la millora de la pràctica educativa (implementació de noves metodologies, utilització de noves tecnologies…) i de la pràctica docent (presa de decisions conjuntes, teamteaching…) a les àrees de SCIENCE  i ART.

La llengua vehicular d’ambdues assignatures és l’anglesa i la metodologia emprada és activa i diversa.  Les quatre habilitats de la llengua hi són presents tot i que d’una manera diferent en funció de l’edat dels alumnes.