Moments

Matemàtiques per la vida

Les matemàtiques formen part del nostre entorn i ens ajuden a entendre el mon que ens envolta.
Aquestes estan presents al carrer, a les botigues, als hospitals , a les escoles, , a la música, a l’art…sovint ni ens n’adonem.
A l’escola volem que els nostres alumnes les estimin, les utilitzin per jugar, per relacionar-se… i per aquest motiu realitzem diferents activitats per tal que les integrin i incorporin en el seu dia a dia.
Podem destacar diferents propostes per a treballar les matemàtiques de manera activa, vivencial, funcional. En destaquem algunes de les que nosaltres utilitzem; aprenentatge basat en problemes (ABP), projectes, Penso, jocs de diferent tipologia creats per nosaltres o comprats i materials divers comprat o de reciclat que ens ajudarà a experimentar i manipular-

 

PENSO
L’activitat del PENSO és un treball divertit i atractiu, on els alumnes tenen l’oportunitat de relacionar continguts treballats a l’escola amb aspectes que es poden trobar el dia a dia a la vida real, cada un dins les seves capacitats i coneixements. Es realitzen en tres moments d’aprenentatge: observació projectada, escriptura de la seva idea i posada en comú en gran grup.
El PENSO consta d’ una sèrie de làmines amb diferents imatges on els alumnes poden extreure’n continguts molt més extensos i amplis. Són làmines que es presenten als nostres alumnes i on se’ls deixa pensar lliurement, trobar possibles continguts que puguin ser explicats i raonats , cada alumne pot trobar el seu contingut. Els proporciona l’oportunitat de crear, d’extrapolar i interrelacionar amb altres aprenentatges fets anteriorment, de fer-se preguntes de què hi haurà més enllà d’aquella imatge, d’aquella situació problema que se’ls està plantejant, del què els agradaria fer amb aquells objectes, aquelles imatges, etc.
Per tant potenciem el pensament divergent, no hi ha una única resposta vàlida sinó múltiples, sempre que estiguin raonades. Potencia el tractament de la diversitat ja que cada alumne pot donar la seva resposta, en funció de les seves capacitats, de les interconnexions que estableixi, del seu moment maduratiu…

 

JOCS MATEMÀTICS
Una de les sessions de matemàtiques les dediquem a fer jocs matemàtics. El que pretenem és fomentar el joc com a font d’aprenentatge, ajudar als alumnes a acceptar unes normes, a saber guanyar i perdre i sobretot a veure les matemàtiques com una cosa positiva i divertida. La tipologia de jocs és molt diversa; així trobem jocs de lògica, jocs de famílies, d’estratègia, de col·laboració, de rapidesa, d’atenció…
La veritat és que els alumnes s’esperen aquest dia amb moltes ganes i tot i que tenim un dia establert no és l’únic dia en que treballem les matemàtiques jugant.

 

EL COFRE
L’objectiu del cofre és el mateix a tots els cursos, incrementar i consolidar els aprenentatges matemàtics i alhora potenciar la relació escola-família. Volem que les famílies vegin com treballem les matemàtiques a l’escola, volem fomentar el lligam entre casa i l’escola.

Espais

Els espais d’aprenentatge a l’escola no són una moda: quan diem que fem espais vol dir que preparem diferents localitzacions de l’escola (que poden ser aules, el pati, el bosc,…) que les organitzem de tal manera que permeten que els/les nostres alumnes interaccionin, que tinguin la possibilitat de manipular i experimentar amb diferents materials i que ho facin sols o amb companyia.
En aquests espais d’aprenentatge tenim molta cura amb els materials, procurem que aquests estiguin ben estructurats, que estiguin ben pensats, siguin versàtils, atractius i motivadors.
Procurem dissenyar uns espais d’aprenentatge que afavoreixin un desenvolupament integral dels alumnes.
Durant el desenvolupament d’aquestes sessions d’espais, es donen 3 moments molt importants. El primer moment consisteix en presentar el material que s’utilitzarà en la sessió, en aquest moment els/les alumnes manipulen, observen, experimenten, s’equivoquen, comparteixen,… en un segon moment la/el mestra/e incideix , fa de guia, provoca, planteja preguntes, els/les mestres hi intervenen sense interferir. I en un tercer moment es fa una posada en comú explicant com ha anat i què hem pogut fer amb el material, aprofitant per fer un treball de recapitulació i donar significat als conceptes treballats. En aquest darrer moment verbalitzem els aprenentatges realitzats, com ens hem sentit, si hi ha hagut conflictes i com els hem resolt…
Tots tres moments són igual d’importants.

Hora activa
A l’escola El Bosc de la Pabordia apostem pel treball en ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), per això des de l’inici de Primària es destinen dues hores de l’horari a fer el que anomenem Hora Activa. En aquesta, es porta a terme una metodologia basada en el constructivisme que partint d’una situació, escenari o problema es desenvolupen un conjunt d’activitats i propostes de treball amb la finalitat que els/les alumnes aprenguin a buscar, analitzar, utilitzar la informació i alhora els ajudi a integrar el coneixement d’una forma global.
Amb aquest tipus d’aprenentatge els/les alumnes creen hàbits i actituds d’aprenentatge i a més, es fomenta un treball competencial, combinant l’aprenentatge de continguts fonamentals (el currículum) i el desenvolupament de destreses (competències).
Més que un resultat o la solució del problema, és important el camí: ple d’aprenentatges i valors que van més enllà de la pròpia vida dins les aules. Tal i com deia el pedagog i psicòleg estadounidnc John Dewey: “una unça d’experiència és millor que una tonelada de teoria, simplement perquè només amb l’experiència la teoria té significat vital i comprovable.
ABP – Aprenentatge basat en reptes, en problemes
Es tracta d’un mètode de treball actiu on els alumnes treballen per resoldre un repte o un problema que sorgeix de les seves pròpies inquietuds, o be es presentat per un adult. Amb aquest treball pretenem que els alumnes trobin significat a tot allò que aprenen a l’escola i en vegin la utilitat a l’entorn que els envolta.
Un cop formulat el problema a resoldre, amb l’acompanyament del docent, els alumnes hauran d’anar generant els diferents passos per arribar a una possible solució consensuada per tot el grup. Durant aquest procés de solució del repte, es generen tot tipus d’activitats. Alguns exemples serien; escriure una carta per demanar un assessorament, prendre mides d’un espai, fer un pressupost, cerca de la informació necessària, recull del procés en forma gràfica…Aquest treball permet que els alumnes desenvolupin unes habilitats per a l’aprenentatge de forma integral així com la millora de les relacions interpersonals. La durada d’aquest treball no està establerta ja que dependrà de cada repte i de cada nivell. Iniciem aquest treball a P3 i el continuem fins a 6è, a mesura que van creixent ho fan amb més recursos i habilitats per a resoldre els reptes que sorgeixen el dia a dia.
Arts
L’educació artística en el més ampli sentit de la paraula pretén donar eines als nostres alumnes per aprendre a percebre, a interpretar ,a comprendre i a interpretar el món que ens envolta. L’educació física, la música, la plàstica ens donen eines per a fer-ho. Ens ajuden a expressar-nos mental i corporalment i a compartir diversitat d’experiències trameses pels sentits, així com a respectar les interpretacions i les produccions dels companys. L’Art ens ajuda a estructurar el pensament, ens ajuda a ser crítics, creatius, imaginatius i emprenedors.
Al Bosc de la Pabordia volem que l’art formi part del centre. Per aquest motiu proposem diferents tipus d’activitats en que ajudem a explorar i percebre , interpretar i crear. Volem que els nostres alumnes puguin gaudir de diferents tipus d’activitats artístiques més enllà de les que són més habituals als centres educatius. Fomentem una setmana on l’escola es transforma, les aules passen a ser creacions artístiques i la pintura, l’escultura, la música, la dansa, el teatre, la poesia ,…formen part de l’escola.
Durant el més cultural fem diverses activitats com el dia de l’artista on ballarins clàssics, però també de dansa moderna poden compartir espais , l’opera, la música clàssica i també la música feta per ordinador, els escultors de fang, però també escultors de xocolata, dissenyadors de joies i de roba,…
Volem posar en contacte als nostres alumnes amb l’ART.
TAC – Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement

Les tecnologies formen part de la vida quotidiana de la nostra societat i com escola les acollim per tal de potenciar la creació de comunitats d’aprenentatge, d’intercanvi, de socialització, de comunicació i aportació de múltiples informacions.

Fem un desplegament de les TAC com a eix transversal i de forma reflexiva amb tot l’alumnat. Potenciem la llengua com a eix vertebrador de tots els aprenentatges, i en aquest cas el llenguatge multimèdia n’és un. A l’Educació Infantil introduïm l’ús de les tecnologies mitjançant el treball amb la PDI (pissarra digital interactiva), de l’ordinador i de les tauletes digitals. Treballem la robòtica als Espais des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior, fent un treball de programació potenciant el pensament computacional de forma interactiva i trencant els estereotips actuals envers les tenologies. A Primària, tenim com a objectiu familiaritzar a l’alumnat amb els sistemes operatius i programari per fer tasques d’ús habitual (obrir,tancar documents, imprimir, gravar…) a partir de les tauletes digitals i els ordinadors, treball col·laboratiu a partir del GSUITE, cercar informació, editar fotografies i vídeos, presentacions de diapositives i treball d’activitats interactives en línia.
Com escola volem potenciar l’ús de les TAC com a mitjà d’aprenentatge i integrar-les als diferents moments del dia, per tal d’oferir a l’alumnat un ventall ampli de recursos per tal que els puguin aplicar als diferents contextos.

Llengües per la vida
A l’escola trobem fonamental treballar de manera interdisciplinar a tots els cursos (a la vida quotidiana els sabers no estan parcialitzats). Considerem la llengua com a eix vertebrador de tots els aprenentatges, o sigui llegir, escriure, escoltar i parlar. Són la base de qualsevol aprenentatge.
Donem importància al procés i a la construcció del coneixement des de la inquietud del que vol saber, conèixer . Aprenentatge que cadascú fa al seu ritme i que fa amb interacció amb els altres (l’aprenentatge és social per naturalesa).
A la relació entre el saber i el saber fer, el coneixement pren sentit en la mesura que l’exercim, que l’utilitzem, que passem a l’acció.
Utilitzem la llengua per comunicar-nos, per debatre, per argumentar, per narrar, per explicar, per donar instruccions… en qualsevol situació quotidiana ens trobem utilitzant la llengua. A l’aula i a l’escola cal aprofitar-ho per fer-ne un ús real, sense necessitat de crear situacions fictícies. Creiem que és imprescindible que els nostres alumnes utilitzin indistintament el català, el castellà i l’anglès.
• Llenguatge oral. L’escola aposta per treballar el llenguatge oral des de P3, com a una base important de l’educació. Creiem que és un dels punts forts de l’escola fent que els nostres alumnes en siguin protagonistes.
• El llenguatge escrit parteix de la funcionalitat del mateix.
• Espais de diàleg: són tots aquells moments on escoltem als nens, rutines, rotllanes, debats, reflexions, posades en comú, verbalització dels aprenentatges fets…
Pla lector: Padrins, Àvis, Model

Un dels objectius més importants és fer entrar en el món de la lectura i l’escriptura als/ a les nostres alumnes i fer-ho amb interès, amb plaer i ganes. La lectura i l’escriptura són les eines principals com a instrument de comunicació i llenguatge.

Fomentar els hàbits de comunicació oral com: el to de veu, el torn de paraula, les fórmules de salutació i comiat, així com saber mantenir una conversa coherent, explicar una vivència, una excursió, un fet, un treball. Aquestes són les claus fonamentals.
A l’escola hem plantejat un pla lector que ens ajuda a assolir aquests objectius i per fer-ho comptem amb les famílies, amb els pares i amb els avis. Així com amb els/les alumnes més grans que faran de padrins als més petits.
Així mateix els mestres fan de models lectors, cada dia llegeixen uns fragments de llibres prèviament seleccionats per la comissió de Biblioteca, llibres que hem cregut imprescindibles, a vegades per la seva temàtica o perquè hem cregut que són obres mestres i que cal que els/les nostres alumnes les coneguin.